Skip to content

RODO/ Polityka prywatności

Od dnia 25 maja 2018r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako “RODO”). Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zakres danych, które przetwarzamy, cele i sposoby przetwarzania oraz Twoje prawa związane z ich przetwarzaniem. Szanujemy Twoją prywatność, dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby jak najlepiej chronić Twoje Dane Osobowe zgodnie z RODO.

Niniejsza Polityka stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Nowy Dom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wąbrzeźnie, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000947728, posiadającą numer NIP: 8781807367, REGON: 521013350.
 1. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy korespondencyjnie na adres ul. Grudziądzka 9, 87-200 Wąbrzeźno oraz pocztą elektroniczną iod@simnowydom.pl lub sekretariat@simnowydom.pl
 2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania. RODO przewiduje kilka rodzajów podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią następujące podstawy przetwarzania danych:
 • niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną na podstawie art. 6. ust. 1 lit. b RODO. Zakres danych: imię, nazwisko, nr NIP, dane adresowe, adres email, numery telefonów, seria i numer dokumentów tożsamości, numer rachunku bankowego i inne niezbędne dane.
 • niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych wynikających z ustawy o rachunkowości, m.in. w celu wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych na podstawie art. 6. Ust. 1 lit. c RODO.
 • niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f RODO. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi: konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, prowadzenie marketingu i promocji własnych usług Administratora Danych.
 • Twoja dobrowolna zgoda. Zgoda jest potrzebna głównie w przypadku, gdy chcesz się z nami skontaktować m.in. poprzez formularz kontaktowy lub w przypadku marketingu podmiotów trzecich na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a RODO.
 1. Odbiorcami danych będą podmioty przetwarzające w imieniu Administratora m.in. dostawcy usług, podmioty świadczące usługi prawne. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z naszymi instrukcjami. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz dochowujemy staranności aby zapewniały one odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

Dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane instytucjom zajmującym się windykacją należności i obrotem wierzytelnościami.

 1. Twoje dane przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania czyli: w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (3 lata lub 6 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego lub zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Tobie następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO),
 • prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO),
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Pliki cookie to dane informatyczne przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.
 2. Administrator nie stosuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 3. Przestrzeganie zasad ochrony danych w SIM Nowy Dom nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: iod@simnowydom.pl lub adres korespondencyjny: SIM Nowy Dom spółka z o.o., ul. Grudziądzka 9, 87-200 Wąbrzeźno.
 4. Na działania Administratora Danych przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.