Rok 2022 podsumowany i oceniony.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników SIM Nowy Dom dokonało zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności naszej Spółki w minionym roku.

2022 rok został zakończony pozytywnym wynikiem finansowym. Był to rok, w którym jednocześnie tworzono struktury organizacyjne Spółki i opracowywano plany lub koncepcje budowy w każdej z 9 gmin – będących udziałowcami – pierwszych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Wspólnicy udzielili absolutorium Zarządowi, jak i Radzie Nadzorczej oraz pozytywnie ocenili pierwszy rok obrotowy w historii SIM Nowy Dom.